Szanowni Państwo

Proponuję Państwu pomoc psychologiczną wykorzystując możliwości jakie stwarza współczesny internet. Jeśli chcesz zachować anonimowość lub brakuje Ci czasu by udać się do gabinetu psychologa w kilku prostych krokach skorzystaj z mojej pomocy.

  1. Korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie umów termin terapii.
  2. Dokonaj płatności.
  3. Zainstaluj komunikator Skape – jeśli nie posiadasz pobierz tutaj.
  4. Nawiąż kontakt w umówionym terminie.
  5. Czas trwania: 50 min.
  6. Koszt porady online: 100 zł

Dokonaj płatności

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem, korzystanie z usługi oznacza jego akceptację.

Imię:
Nazwisko:
email:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( DZ. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Centrum Praktyki Psychologicznej ustala Regulamin.

2. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem oznacza jego akceptację.

§ 2. Usługi ­ Terapia online

1. Centrum Praktyki Psychologicznej świadczy usługę psychoterapii online, polegającą na wideokonferencji z pacjentem, za pośrednictwem programu Skype.

2. Klientem, korzystającym z usługi terapii online musi być osoba:

1) pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych

2) mająca dostęp do komunikatora internetowego

3) akceptująca warunki terapii online i Regulamin

3. Aby rozpocząć terapię online, osoba zainteresowana musi skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną z psychoterapeutą, celem ustalenia terminu pierwszej sesji.

4. Podczas pierwszej sesji zostaje ustalony cel pracy, czas trwania terapii oraz dzień i godzina spotkań online.

§ 3. Sesje terapeutyczne

1. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

2. Pierwsza sesja realizowana jest po uiszczeniu przez klienta wynagrodzenia za sesję na rachunek bankowy Centrum Praktyki Psychologicznej.

3. Po otrzymaniu wpłaty lub potwierdzenia bankowego o wpływie wynagrodzenia, informujemy o tym Klienta drogą mailową, potwierdzając termin zarezerwowanego spotkania.

4. Brak wpływu wynagrodzenia 3 godziny przed terminem spotkania, skutkuje anulowaniem i odstąpieniem Centrum Praktyki Psychologiczne od umowy świadczenia usługi terapii online.

5. Klient zobowiązany jest do zainicjowania kontaktu telefonicznego (Skype) w dniu i godzinie ustalonej wcześniej sesji.

6. Za spóźnione połączenie uważa się połączenie dokonane po upływie 15 minut od umówionego terminu, terapeuta ma prawo do zakończenia sesji, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

7. Brak połączenia w wyznaczonym terminie ze strony pacjenta skutkuje anulowaniem sesji, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

8. Sesje odbywają się przy wykorzystaniu oprogramowania Skype (www.skype.com).

9. Aby odbyć spotkanie w formie wideokonferencji, Klient powinien kamerę internetową, głośniki i mikrofon. Aby wideokonferencja przebiegała sprawnie, zalecany jest możliwie szybki dostęp do Internetu.

§ 4. Zawarcie i odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od terapii w każdej chwili, bez podawania przyczyny, drogą mailową.

2. Centrum Praktyki Psychologicznej może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w przypadku:

1.) Niestawienia się klienta na sesję.

2.) Przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W takim przypadku płatność uiszczona przez Klienta nie podlega zwrotowi.

3.) W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności za niezrealizowane usługi następuje zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5.

§ 5. Płatności

1. Płatności za usługi należy dokonać na konto bankowe, którego numer zostanie podany w mailu.

2. W przypadku gdy Klient dokona odwołania terminu sesji online, co najmniej 24 godziny od jego zaplanowanej realizacji lub jeśli spotkanie nie odbędzie się z winy terapeuty (choroba, zdarzenia losowe), kwota opłaty za w/w spotkanie zostaje zaliczona na poczet spotkania następnego.

5. W przypadku odwołania spotkania przez klienta po upływie 24 godzin od jego planowanej realizacji, kwota uiszczona za spotkanie nie zostaje zaliczona na poczet następnego spotkania ani nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez strony płatność za niezrealizowane usługi zostaje Klientowi zwrócona. Zwrot następuje w ciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ 6. Zastrzeżenia dotyczące wykonywanej usługi i korzystania z usług

1. Centrum Praktyki Psychologicznej nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenia sesji wynikających z przyczyn niezależnych.

2. Centrum Praktyki Psychologicznej zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu usługi terapii online, nie zapewniając jednak całkowitej skuteczności przeprowadzonej terapii w każdym przypadku.

3. Niedopuszczalne jest nagrywanie sesji oraz wykorzystywanie do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe i nielegalne.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej Centrum Praktyki Psychologicznej i stanowi integralną część zawieranej z Klientem Umowy.

2. Centrum Praktyki Psychologicznej zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.